Loading...
Palvelut2019-01-03T12:39:44+00:00

Me tuotamme kaikki arkkitehti- ja
pääsuunnittelun palvelut kiinteistön
inventoinnista ja hankkeen suunnittelusta
valmiin kohteen luovutukseen saakka.

Kiinteistön inventointi ja
hankkeen valmistelu
Peruskorjauksen tai
laajennuksen suunnittelu
Uudisrakennuksen
suunnittelu

Me luomme rakennukselle selkeän identiteetin

Rakennuksen arkkitehtuuri vahvistaa käyttäjän ja omistajan brändiä. Määrittelemme
rakennusten identiteetin eri keinoin hankkeesta riippuen. Teemme usein alussa
moodboardin, jossa on koottuna mielikuvia, joita rakennuksen arkkitehtuurilla
pyritään ilmaisemaan. Myös erilaiset idealuonnokset ja havainnekuvat kertovat
rakennuksesta niin omistajalle kuin tuleville käyttäjillekin.

Me autamme tilaajaa saavuttamaan
hankkeen tavoitteet

Teemme jokaisesta toimeksiannostamme projektisuunnitelman, johon kirjataan
tilaajan kanssa hankkeen keskeiset suunnittelutavoitteet. Projektisuunnitelmaan
liitetään viikkoaikataulu, jossa kohteen tavoitteet on huomioitu. Aikataulussa
huomioidaan kaikkien hankeosapuolten tehtävät. Projektisuunnitelmaa päivitetään
koko suunnittelun ajan ja sen aikataulun toteutumista seurataan aktiivisesti
kaikkien hankeosapuolten osalta.

Me varmistamme, että suunnitelmamme
ovat rakentamismääräysten ja hyvän
rakennustavan mukaisia

Noudatamme sisäisessä työskentelyssämme dokumentoituja ohjeita,
tarkistusluetteloita ja asiakirjamalleja, jotka ovat rakentamismääräysten ja hyvän
rakennustavan ohjeistuksen mukaisia. Tarkennamme ohjeistustamme ja
asiakirjapohjiamme jatkuvasti.
Teemme toimeksiantomme aina työryhmissä. Pidämme säännöllisesti jokaisesta
toimeksiannostamme sisäisiä työryhmäpalavereja, joissa käymme läpi
suunnittelutilanteen, projektisuunnitelmassa olevan aikataulun sekä sisäisen työnjaon.

Me varmistamme, että käyttäjät ovat tyytyväisiä valmiiseen kohteeseen

Pyrimme heti alusta alkaen varmistamaan, että tilojen sijainnit, yhteydet ja mitoitukset
ovat käyttäjän toiveiden mukaisia. Suunnittelemme käyttäjää kuunnellen myös
kalusteet ja pintamateriaalit.
Käymme suunnitelmia käyttäjän kanssa läpi erillisissä käyttäjäpalavereissa hankkeen
eri vaiheissa. Keräämme tilakohtaista tietoa tilakorteilla, joihin käyttäjät voivat
täyttää eri tilatyyppeihin liittyviä toiveitaan. Pyrimme myös havainnollistamaan
hankkeen vaiheistuksen ja suunnitelmat sellaisiksi, että käyttäjä kykenee tekemään
oikeanlaisia päätöksiä riittävän ajoissa.

Me varmistamme, että suunnitelmamme
ovat kattavat, virheettömät ja
yhteensopivat

Suunnittelemme kaikki kohteemme tietomallintamalla. Tietomalli ja siitä saatavat
määräluettelot mahdollistavat mittatarkan ja virheettömän suunnittelun.
Tietomallikoordinoinnin avulla voidaan myös rakenne- ja LVIS-suunnitelmat
yhteensovittaa arkkitehtisuunnitelmien kanssa automaattista yhteensovitustarkastelua
hyväksi käyttäen. Yhteensovitustarkastelu voidaan tehdä jo suunnitteluvaiheessa niin,
että toteutusvaiheessa suunnitelmia ei enää tarvitse korjailla.
Tietomallimme on aina YTV 2012:n mukainen. Tuotamme alikonsulttiemme avulla myös
YTV 2012:n mukaisen tietomallikoordinoinnin.